اخذ اقا دایم از طریق حضانت یا  فرزندخواندگی

در ابتدا عرض کنم این دو موضوع با یکدیگر متفاوت هستند ولی راهی مناسب برای اشخاصی که  متاهل هستند و نمیخواهند  از طریق ازدواج سوری  اقامت بگیرند.

اما تفاوت این دو موضوع در مشاوره رایگان بطور کامل توضیح خواهیم داد.