پذیرش مستقیم دانشگاه برای کورس اصلی

اگر شما بخواهید به زبان انگلیسی تحصیل کنید دیگر  نیازی به دوره {پاتفک} ندارید