پذیرش سال اول دانشگاه به زبان انگلیسی

اگر شما بخواهید به زبان انگلیسی تحصیل کنید دیگر  نیازی به دوره {پاتفک} ندارید،و مستقیم برای سال اول پذیرش میگیرید.

نکته اول:تسلط کافی به زبان انگلیسی

نکته دوم:آزمون ورودی دانشگاه